1. Namn och hemort
Föreningens namn är Täkter byaråd r.f. och dess hemort är Ingå kommun.

2. Föreningens syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att framföra bybornas åsikter och bevaka deras intressen i ärenden som anses nödvändiga, samt framföra initiativ till kommunens beslutande organ i ärenden som berör byns utveckling. Föreningen skall arbeta för att bevara och utveckla servicen i byn samt för att förbättra samhörigheten och verka för ökad trivsel bland byborna.Föreningen förverkligar sitt syfte genom att:
– ordna möten, kurser, föreläsningar, utställningar, exkursioner och fester
– informera om angelägenheter som berör byn och upprätthålla god kontakt med kommunala och statliga organFör att understöda sin verksamhet kan föreningen förvärva och besitta för sin verksamhet nödig lös och fast egendom samt, i enlighet med §5 Föreningslagen, idka med föreningens syftemål överensstämmande verksamhet. Föreningen kan mottaga donationer, bidrag och testamenten samt anordan lotterier, fester och insamlingar.

3. Medlemsskap
Registrerade föreningar, företag samt privata personer som godkänner föreningens syften, kan bli medlemmar i föreningen. Föreningens medlemmar antas av styrelsen.

4. Utträde och uteslutning ur föreningen
Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom skriftligen till föreningens styrelsen eller dess ordförande eller anmäla till föreningsmötes protokoll.

5. Medlemsavgifterna
Om beloppet av den årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna besluter årsmötet.

6. Föreningens styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken hör ordförande och sex (6) medlemmar samt två (2) suppleanter. Ordförande och styrelsemedlemmarna väljs vid föreningens årsmöte för ett år åt gången.

7. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, någondera tillsammans med sekreterare eller kassör.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorn senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorn skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två (2) veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föeningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tilden januari-maj. Extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mera än hälften av de angivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möte

Föreningens möten sammankallas av styrelsen. Möteskallelse skall utfärdas senast fyra )4) dagar före mötet, antingen skriftligen till alla medlemmar, genom kungörelse på byns anslagstavla eller genom annons i en på orten utkommande tidning.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorns utlåtande presenteras
  6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
  7. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek fastställs
  8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar samt två suppleanter
  9. Val av en revisor och dennes suppleant
  10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningesmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.