Tähtelän kylätoimikunnan säännöt

1.  Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Täkter byaråd r.f. ja kotipaikka on Inkoon kunta.

2.  Yhdistyksen tavoitteet ja toimintamuodot

Yhdistyksen tavoitteena on

esittää kyläläisten mielipiteitä ja valvoa heidän etuaan asioissa, jotka koetaan tärkeinä sekä esittää aloitteita kunnan päättäville elimille kylän kehitykseen liittyvissä asioissa. Yhdistys työskentelee säilyttääkseen ja kehittääkseen kylän palveluita sekä lisätäkseen viihtyisyyttä ja kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kokouksia, kursseja, esittelyitä, näyttelyitä, opintoretkiä ja juhlia
 • tiedottaa kylään liittyvistä asioista ja ylläpitää hyviä yhteyksiä kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa toiminnalleen tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä, §5 Yhdistyslain mukaan, harjoittaa yhdistyksen tavoitteisiin yhteensopivaa toimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentattua omaisuutta sekä järjestää arpajaisia, juhlia ja keräyksiä.

3.  Jäsenyys

Rekisteröityneet yhdistykset, yritykset sekä yksityiset henkilöt, jotka ovat hyväksyneet yhdistyksen tavoitteet, voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Hallitus hyväksyy jäsenet.

4. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

5.  Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä (4) vuorokautta ennen kokousta joko kaikille jäsenille kirjallisesti toimitettuna, ilmoituksella kylän ilmoitustaululla tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet sekä kaksi varajäsentä
 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.