Naturen i Täkter domineras av skogar och åkrar. I de norra delarna av Täkter finns bergsområden, som upptar en stor del av arealen.

Ingarskila å

Ingarskila åns tillrinningsområde är ungefär 166 km2 och medelvattenföringen 1,6 m3/s. Ån rinner genom ett jordbruksdominerat landskap och vattnet är lerfärgat. I ån finns ett flertal korta forsar.

I Ingarskila å finns idag en liten naturligt reproducerande, troligen en för vattendraget unik havsöringsstam. I och med fiskvägen som byggdes i Kvarndammen år 1988 har öringen åtminstone i teorin möjlighet att stiga upp från havet ända till åns källflöden. Ån har flera gånger inventerats genom elfiske och det har visat sig att det finns en livskraftig havsöringsstam i Ingarskila å. Åns havsöringsstam har tagits till odling och finns idag utspridd på ett stort antal odlingar.

Övriga fiskarter som förekommer i Ingarskila å är gädda, abborre, mört, bäcknejonöga och lake samt ett antal sporadiskt förekommande arter. I ån finns också en på vissa håll rätt stark flodkräftstam. Under 1990-talet planterades vid ett flertal tillfällen flodkräftor ut i ån.